RODO

| Kategoria: | Możliwość komentowania RODO została wyłączona

Inspektor Ochrony Danych – IOD

w Przedszkolu Publicznym Nr 48 w Szczecinie

Imię i nazwisko:Agnieszka Marciniak
Telefon:91 85 22 093
E-mail:iod@spnt.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Imię i nazwisko:Rafał Malujda
Telefon:91 85 22 093
E-mail:iod@spnt.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, e-mail: pp48@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 48 20 148.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Publicznego nr 48 w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w tym w szczególności jej art. art. 13 ust. 1 pkt 3 i 130, 131 ust. 1, 2, 5, 7-10, 150 ust. 1, 2 i 8, 151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 157 i 158.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczać do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Інформаційне положення для учнів та батьків – процес набору

 

 1. Адміністратор ваших персональних даних Przedszkole Publiczne nr 48 знаходиться в Щецині. З Адміністратором можна зв’язатися поштою: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, електронною поштою: pp48@miasto.szczecin.pl та за телефоном: + 48 91 48 20 148.До спеціаліста із захисту даних можна зв’язатися за електронною поштою: iod@spnt.pl та за телефоном: +48 91 85 22 093.
 2. Персональні дані обробляються для прийняття на роботу до школи в Щецині відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. c і ст. 9 сек. 2 літ. g GDPR, тобто з метою виконання юридичного обов’язку, встановленого Законом про освіту від 14 грудня 2016 року, зокрема ст. мистецтво 13 сек. 1 бал 3, та 130, 131 сек. 1, 2, 5, 7-10, 132, 150 сек. 1, 2 і 8, 151 сек. 1 і 2 у зв’язку з жарт. 157 і 158.
 3. Одержувачами персональних даних є уповноважені працівники Адміністратора, суб’єкти, яким персональні дані повинні бути доступні на підставі законодавчих положень, а також особи, яким дані будуть довірені для досягнення цілей обробки.
 4. Персональні дані, отримані під час прийому на роботу, зберігатимуться не довше, ніж до закінчення періоду відвідування студентом закладу, а в разі недопуску до закладу – протягом одного року.
 5. Ви маєте право вимагати від Адміністратора доступу до ваших персональних даних, їх виправлення та видалення або обмеження обробки, а також право на передачу даних.
 6. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, який є Головою Управління із захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних Адміністратором порушує положення про захист персональних даних.
 7. Надання персональних даних є законодавчою вимогою. Для того, щоб взяти участь у наборі, ви повинні надати свої дані. Ненадання даних призведе до відмови від участі в наборі.

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – po przyjęciu

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, e-mail: pp48@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 48 20 148.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce, tj. realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki (art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania (art. 41 oraz 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), prowadzenie dziennika lekcyjnego (art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), prowadzenie zajęć dodatkowych (art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe),
 2. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników i mienia placówki, w celu żywienia dzieci i pobierania z tego tytułu opłat na podstawie art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizacji zadań z zakresu BHP na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1, 3, 6, 11 Prawa oświatowego oraz art. 6 pkt 1, 7 ust. 1, 2 pkt 3 – 6 Karty nauczyciela oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach
 3. 9 ust. 2 lit. g i h RODO w celu realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;
 4. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczać do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

Інформаційне положення для учнів та батьків – після вступу

 1. Адміністратор ваших персональних даних Przedszkole Publiczne nr 48 знаходиться в Щецині. З Адміністратором можна зв’язатися поштою: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, електронною поштою: pp48@miasto.szczecin.pl та за телефоном: + 48 91 48 20 148.
 2. До спеціаліста із захисту даних можна зв’язатися за електронною поштою: iod@spnt.pl та за телефоном: +48 91 85 22 093.
 3. Персональні дані обробляються на підставі:
 4. a) ст. 6 сек. 1 літ. c GDPR, тобто коли обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на заклад, тобто здійснення дидактичної, освітньої та доглядової діяльності закладу (стаття 13 (1) (1) і (2) Закону від 14 грудня 2016 року «Про освіту») ведення обліку учнів для цілей навчального процесу (статті 41 і 47 Закону від 14 грудня 2016 року «Про освіту» та § 2 Розпорядження Міністра національної освіти від 25 серпня, 2017 року про порядок ведення дитячих садків державними, школами та установами документування курсу освіти, виховної та доглядової діяльності та видів цієї документації), ведення журналу уроків (п. 47 ст. awy від 14 грудня 2016 р. – Закон про освіту у зв’язку з § 8 Положення Міністра національної освіти від 25 серпня 2017 року про порядок ведення документації про хід освіти, виховної та доглядової діяльності та види цієї документації державними дитячими садками, школами та установами), організації охорони здоров’я та стоматологічної допомоги. для учнів (ст. 68 ч. 1 п. 11 Закону від 14.12.2016 р. – Закон про освіту у зв’язку зі ст. 4 Закону від 12.04.2019 р. про охорону здоров’я учнів), проведення додаткових занять (ст. 109 ч. 1 п. 2 Закону від 14 грудня 2016 року – Закон про освіту), запозичення книг у шкільній бібліотеці, ведення шкільного гуртка,

б) мистецтво. 6 сек. 1 літ. e GDPR, тобто обробка, необхідна для забезпечення безпеки студентів, працівників та майна закладу, з метою харчування дітей та стягнення плати за цей рахунок відповідно до ст. 106 сек. 1 Закону «Про освіту» та постанови Ради Міністрів від 15 жовтня 2018 р. № 140 «Про встановлення багаторічної державної програми «Харчування в школі та вдома» на 2019-2023 рр., виконання завдань в галузі охорони праці відповідно до ст. 68 п. 1 п. 1, 3, 6, 11 Закону про освіту та ст. 6 бал 1, 7 сек. 1, 2 пункти 3 – 6 Статуту вчителя та § 2 Положення Міністра національної освіти і спорту від 31 грудня 2002 р. про охорону праці в державних і приватних школах і дитячих садках.

в) ст.9 розд. 2 літ. g і h GDPR з метою реалізації процесу освіти та завдань у сфері охорони праці;

г) ст. 6 сек. 1 літ. а і ст. 9 сек. 2 літ. a GDPR, тобто на підставі згоди, наданої для цілей, зазначених щоразу у наданих формах згоди, у тому числі для популяризації діяльності закладу та досягнень та навичок студента, а також для забезпечення участі в додаткових класи.

 1. Одержувачами персональних даних є уповноважені працівники Адміністратора, суб’єкти, яким персональні дані мають бути розкриті для виконання юридичного обов’язку, а також суб’єкти, яким дані будуть довірені для досягнення цілей обробки.
 2. Персональні дані зберігатимуться принаймні до закінчення періоду, протягом якого студент відвідуватиме заклад, або до відкликання згоди, заперечення, і в будь-якому випадку протягом періоду, визначеного положеннями щодо виконання юридичний обов’язок закладу.
 3. Ви маєте право вимагати від Адміністратора доступу до ваших персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, право заперечувати проти обробки, а також право на передачу даних.
 4. У разі обробки даних на підставі згоди ви маєте право в будь-який час відкликати згоду, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.
 5. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, який є Головою Управління із захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних Адміністратором порушує положення про захист персональних даних.
 6. Надання персональних даних для виконання Адміністратором юридичного обов’язку є обов’язковою вимогою законодавства. Для того, щоб студент міг відвідувати навчальний заклад, необхідно надати дані. Ненадання даних призводить до нездатності закладу виконувати завдання щодо студента. Надання даних, наданих на основі згоди, є добровільним, а відсутність згоди унеможливить досягнення наміченої мети, але не вплине на виконання закладом основних завдань щодо студента.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, e-mail: pp48@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 48 20 148.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 48 w Szczecinie, na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 4. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, e-mail: pp48@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 48 20 148.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1, 2 i 4 w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 Prawa oświatowego w zw. z art. 36 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 10 w zw. z art. 6 oraz 6 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 3. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 4. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 94 pkt 91 i 9b Kodeksu pracy – w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, e-mail: pp48@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 48 20 148.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, e-mail: pp48@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 48 20 148.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z:
  1. działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora przez art. 3 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
  2. działalnością programu w ramach, którego wyodrębniono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do:
  1. zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie;
  2. wypłaty przyznanego Państwu świadczenia, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS oraz/lub pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS oraz/lub pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 9-ego Maja 13, 70-136 Szczecin, e-mail: pp48@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 91 48 20 148.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 4. Celem przetwarzania jest zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola takie jak: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.
 6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 • Wyszukaj na stronie

 • O nas

  • Przedszkole Publiczne Nr 48 „Leśna Gromada” w Szczecinie INFORMACJE O PRZEDSZKOLU Placówka usytuowana jest w głębi osiedla POMORZANY, z dala od zgiełku ulicznego. Budynek z każdej strony otaczają ogrody przedszkolne z dużą ilością drzew i sprzętu do zabaw dla dzieci. Przedszkole Publiczne nr 48 powstało w 1978 r. jako żłobkoprzedszkole w nowym budynku przy ul. […]

do góry