REKRUTACJA 2012/2013

| Kategoria: Aktualności ogólne | Brak komentarzy

Drodzy Rodzice,

 

UWAGA!!!

 

Od dnia 23 marca 2012r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Miasta Szczecin na rok szkolny 2012/2013. Po raz kolejny rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku przedszkolach przez te same dzieci.

            System zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta. Rodzice będą mogli łatwo uzyskać informacje o wszystkich placówkach na stronie internetowej http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

            Dnia 23 marca 2012r. na stronach http://nabor.szczecin.pcss.pl zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych. Sukcesywnie będą tam umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

 

W okresie 23.03.2012r. – 18.04.2012r. – rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą dokonać ewentualnych zmian w wyborze szkoły podstawowej z poprzedniego roku.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

W trakcie rekrutacji możecie Państwo wybrać trzy przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy. Pamiętajcie Państwo! Wypełniacie  tylko jeden wniosek, w którym wpisujecie wszystkie wybrane przez siebie placówki. Podanie proszę zanieść WYŁĄCZNIE do placówki pierwszego wyboru.  Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.

 

UWAGA !!!:

 

 1. Rodzice dzieci w wieku 3-4 lat mogą wybrać trzy przedszkola publiczne.

 

 1. 2.        Rodzice dzieci 5 – 6 – letnich mogą wybrać trzy preferencje w tym przynajmniej dwie szkoły podstawowe, z czego jedną obwodową.

 

Krok po kroku poruszania się po systemie elektronicznym:

 • proszę otworzyć stronę WWW –  http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/
 • następnie stworzyć podanie ze swoją listą preferencji,
 • wypełnić pozostałe pola formularza,
 • proszę wydrukować wypełniony formularz, podpisać własnoręcznie długopisem, dołączyć do formularza zaświadczenia wydane przez zakłady pracy, potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów,
 • proszę zanieś formularz do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
 • po wypełnieniu karty zgłoszenia drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu,
 • rodzice, którzy wypełnili kartę zgłoszenia ręcznie i złożyli ją w przedszkolu, będą mogli także otrzymać w przedszkolu numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji dotyczący jego dziecka.

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2012/2013 zawiera następujące dane:

 • numer i adres placówki pierwszego wyboru,
 • dane osobowe dziecka wraz z numerem PESEL, który identyfikuje dziecko,
 • adres zamieszkania dziecka ze wskazaniem Gminy,
 • adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
 • informacje dodatkowe, dotyczące prawnych opiekunów dziecka, posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • czas, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu,
 • liczba posiłków, z których będzie korzystało dziecko,
 • kolejne preferowane placówki, w przypadku gdyby dziecko nie otrzymało miejsca w placówce pierwszego wyboru,
 • kartę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2013/2014, którą wypełniają wyłącznie rodzice dzieci 5 i  6-letnich,
 • dane o miejscu pracy rodziców (do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów),
 • telefon kontaktowy do rodziców,
 • własnoręczny podpis rodziców/prawnych opiekunów.

 

Ważne daty

 

 • Dnia 23 marca 2012 r. zostanie uruchomiony uaktualniony informator internetowy o przedszkolach;
 • W dniach 23 marca 2012r. – 18 kwietnia 2012 r.– składanie przez Rodziców kart zgłoszeń do przedszkola;
 • W okresie 23.03.2012r. – 18.04.2012r. – rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą dokonać ewentualnych zmian w wyborze szkoły podstawowej z poprzedniego roku;
 • 27 kwietnia 2012 r., do godz. 15.30 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji;
 • Od dnia 27 kwietnia 2012r. rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu, sprawdzają wyniki rekrutacji. 

 

 

Proszę nie wpisywać w karcie zgłoszenia przedszkoli, które nie sąobjęte elektronicznym systemem rekrutacji w Mieście Szczecin, gdyż nie wszystkie przedszkola biorą udział w rekrutacji elektronicznej. W tym roku są to wszystkie przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. Nie ma wśród nich przedszkoli niepublicznych. W razie wątpliwości listę placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej można będzie sprawdzić na stronie internetowej http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

 

W sytuacji, gdy ktoś z Państwa nie dysponuje komputerem, proszę o udanie się do wybranego przez siebie przedszkola. Upoważniony pracownik przekaże Państwu  wniosek w wersji papierowej. Proszę wypełnić wszystkie pola formularza ręcznie, podpisać wniosek i złożyć w placówce. Upoważniony przez przedszkole operator wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym przez Państwa wniosku.

 

 

UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2006r.)

Od dnia 01 września 2012 r. na wniosek rodzica oraz jeśli pozwolą na to warunki organizacyjne szkoły, naukę w I klasie szkoły podstawowej mogą rozpocząć dzieci sześcioletnie,

 

Dzieci urodzone w roku 2006, które nie rozpoczną spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek odbyć ponownie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, realizując nadal podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

Od dnia 01 września 2014 r. obowiązkiem szkolnym zostaną obligatoryjnie objęte wszystkie dzieci sześcioletnie.

 

 

UWAGA RODZICE DZIECI 5 – LETNICH  (ROK URODZENIA 2007r.)

 

„Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.” W roku szkolnym 2012-2013 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2007r.

ZASADY REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLI

 

KRYTERIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN:

 

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola publicznego przyjmujemy dzieci matki lub ojca samotnie je wychowującego,

 

 1. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

 

 1. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

 

Kryteria wynikające z Rozporządzenia należy potwierdzić jednym z n/w dokumentów:

 1. 1.     Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego:
 • akt zgonu rodzica,
 • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, wydanego w okresie rekrutacji (na potrzeby

edukacyjne wydawany jest bezpłatnie). W razie potrzeby uzupełnienia dokumentu

również zaświadczeniem z MOPR o  pobieraniu zasiłku dla matki lub ojca

samotnie wychowującego dziecko lub wyrok sądu o przyznanie alimentów na

dziecko,

 • wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,

 

 

 1. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 1. 3.     Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
 • Postanowienie sądu o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE KRYTERIA:

 1. Pierwszeństwo mają dzieci zameldowane i zamieszkujące wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin,
 2. Dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo,
 3. Dzieci rodziców studiujących w systemie dziennym,
 4. Dzieci już uczęszczające do przedszkola, w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacji,
 5. Rodzeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola
 6. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność  (do 16 lat) oraz znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 lat).

 

 

Kryteria dodatkowe należy potwierdzić jednym z n/w dokumentów:

 

 1. 1.      Dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo,
 • zaświadczenie wydane w okresie rekrutacji przez zakład pracy, potwierdzające zatrudnienie

 

 1. Dzieci rodziców studiujących w systemie dziennym 
 • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie studiów dziennych.

 

 1. 3.      Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność  (do 16 lat) oraz znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 lat). 
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 

 

Uwaga: W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z rozporządzenia MEN oraz kryteriów dodatkowych, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą rozpatrzone na zasadach powszechnej dostępności, bez uwzględnienia kryteriów pierwszeństwa.

.

 

UWAGA RODZICE!

 

Osoby,  które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia,  zobowiązane są do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które udostępnione są na stronie www.ceidg.gov.pl

 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Urząd Miasta Szczecin Biuro Obsługi Interesantów Referat Działalności Gospodarczej informuje, że od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji  o przedsiębiorcach. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ww. ustawy dane
i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z jawności danych są wyłączone: numer pesel, data urodzenia oraz adres zamieszkania, o ile nie jest on taki sam  jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Z art. 38 ust. 4 ww. ustawy wynika, że zaświadczenia o wpisie  w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Dane przedsiębiorców są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl ) poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców. Powyższe zmiany przepisów a przede wszystkim fakt, iż dotychczasowy organ ewidencyjny nie jest już organem ewidencyjnym a jest nim Minister Gospodarki powoduje, że tut. urząd nie wydaje już zaświadczeń o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej. Podmioty zainteresowane ustaleniem czy osoba jest przedsiębiorcą powinny korzystać z ww. wyszukiwarki przedsiębiorców.

 

 

 

 

Komentarze

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojej strony.

Before you add comment see for rules.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

9l4a4w (Wprowadź tekst od końca)

 • Wyszukaj na stronie

 • O nas

  • Przedszkole Publiczne Nr 48 „Leśna Gromada” w Szczecinie INFORMACJE O PRZEDSZKOLU Placówka usytuowana jest w głębi osiedla POMORZANY, z dala od zgiełku ulicznego. Budynek z każdej strony otaczają ogrody przedszkolne z dużą ilością drzew i sprzętu do zabaw dla dzieci. Przedszkole Publiczne nr 48 powstało w 1978 r. jako żłobkoprzedszkole w nowym budynku przy ul. […]

do góry