SPEŁNIAMY MARZENIA

| Kategoria: Grupa VII Słoneczka | Brak komentarzy

 

chora nikola

Ni­ko­la Ku­biak ze Swa­rzę­dza 6 lu­te­go skoń­czy 6 lat. Dziew­czyn­ka jest cięż­ko chora na no­wo­twór zło­śli­wy. Ale wy­zdro­wie­nie to nie­je­dy­ne jej ma­rze­nie. Ni­ko­la marzy o zdro­wiu, ale też o tym, aby na swoje uro­dzi­ny do­stać mnó­stwo kar­tek.  Ni­ko­la od trzech lat wal­czy z no­wo­two­rem zło­śli­wym neu­ro­bla­sto­ma IV stop­nia. Więk­szość życia spę­dzi­ła w szpi­ta­lach. Trzy lata temu dziec­ku usu­nię­to guz nad­ner­cza. Ni­ko­la po­myśl­nie prze­szła che­mio­te­ra­pię oraz ra­dio­te­ra­pię i wszy­scy my­śle­li, że po­ko­na­ła cho­ro­bę. Nie­ste­ty, ra­dość nie trwa­ła długo. Po ośmiu mie­sią­cach na­stą­pił na­wrót cho­ro­byNo­wo­twór tym razem za­ata­ko­wał szpik i kości. Ni­ko­la znów tra­fi­ła do szpi­ta­la. Tym razem do war­szaw­skie­go Cen­trum Zdro­wia Dziec­ka. Tam wal­czy o zdro­wie i życie. Jest bar­dzo dziel­na i uśmiech­nię­ta, mimo ogrom­ne­go cier­pie­nia, któ­re­go do­świad­czy­ła.  Przedszkolaki, wraz w rodzicami przygotowały piękne kartki z życzeniami i wysłaliśmy je do Nikoli. Jeśli ktoś z Państwa chce także przyłożyć rękę do jej uśmiechu, to moze pisać na adres:Nikola Kubiak, os. Kościuszkowców 8/21, 62–020 Swarzędz.  SAMSUNG SAMSUNGSAMSUNGSAMSUNG

Komentarze

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojej strony.

Before you add comment see for rules.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0n6o9s (Wprowadź tekst od końca)

  • Wyszukaj na stronie

  • O nas

    • Przedszkole Publiczne Nr 48 „Leśna Gromada” w Szczecinie INFORMACJE O PRZEDSZKOLU Placówka usytuowana jest w głębi osiedla POMORZANY, z dala od zgiełku ulicznego. Budynek z każdej strony otaczają ogrody przedszkolne z dużą ilością drzew i sprzętu do zabaw dla dzieci. Przedszkole Publiczne nr 48 powstało w 1978 r. jako żłobkoprzedszkole w nowym budynku przy ul. […]

do góry